Az Ön kosara üres!

Termékek

Általános Szerződési feltételek

K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai György utca 3.; adószáma: 11407535-2-08; cégjegyzékszáma: 08-09-005579) által működtetett webshop-rendszer felhasználásához.

Célunk, hogy web-áruházunk minden látogatója a nap bármely szakában, gyorsan, kényelmesen válogathasson és vásárolhasson minőségi termékeinkből.

Fogalom meghatározás:

Megrendelő (Vevő): Jelen ÁSZF szövegében megrendelőnek minősül a http://lurkoglobus.hu weboldalon felhasználó – függetlenül attól, hogy tényleges szállítási szerződés létrejön-e felek között, vagy sem.

Általános tudnivalók

Minden megrendelését Ön az interneten keresztül tudja leadni a http://lurkoglobus.hu weboldalon, amely megrendelés a jelen általános szerződési feltételek elfogadását jelenti.

A webes vásárlásnál regisztrációra nincs szükség, az Ön adatait kell megadni, a szállításra - fizetésre vonatkozóan, a formanyilatkozat értelemszerű kitöltésével. A megrendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.

A rendelés során köteles saját nevében, a saját, valós adatainak megadásával eljárni. A valótlan adatok megadásáért, és ennek következtében a téves kiszállításért a hamis adatokat megjelölő személy felelősséggel tartozik.

Az internetes áraink, kizárólag a web-áruházan leadott rendelésekre érvényesek, személyes vásárlás keretein belül nem vehetőek igénybe, amennyiben az árak eltérnek.

Az oldalra való belépéssel a felhasználók elfogadják, és eleget tesznek az alább felsorolt szabályoknak és feltételeknek, mint ahogyan az érvényes jogszabályoknak is.

A K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Kft. mindent megtesz a weboldalra felkerülő információk helyességének biztosítása érdekében. Mindezek ellenére előfordulhatnak hibák az információkban. A K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Kft. kijelenti, hogy a termékek fotói tájékoztató jellegűek, és a kiszállított termékek tulajdonságaikban és megjelenésükben különbözhetnek a képektől a gyártóktól származó előzetes értesítés nélkül. Így egyes tulajdonságok vagy az oldalon bemutatott termékek árai is tartalmazhatnak hibát, és azok a K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Kft. által értesítés nélkül módosíthatók.

Elektronikus úton történő szerződéskötés:

A http://lurkoglobus.hu weboldalon található az általunk forgalmazott termékek listája, azok bruttó árának megjelölése mellett, amely árak a szállítási és járulékos költségeket nem tartalmazzák. A szállítási költség/fuvardíj/postaköltség ugyanezen weboldalon kerül feltüntetésre, amely költséget a termék árán felül kell megfizetni a kiszállításkor.

           

A fenti weboldalon lévő termékek megjelölése és az árak feltüntetése szerződéskötési ajánlattételi felhívásnak minősülnek, amelyre megrendelő tesz ajánlatot a megrendelési lap saját nevében, saját valós adataival történő kitöltésével és a megrendelés elküldésével.

A K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Kft., amennyiben a megrendelő által tett szerződéskötésre irányuló ajánlatot, azaz a megrendelést elfogadja, minden esetben visszaigazolást küld megrendelőnek az adminisztrációs lapon feltüntetett e-mail címre a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül.

Amennyiben megrendelőhöz nem érkezik visszaigazolás legkésőbb 48 órán belül, megrendelő az ajánlatához nincs kötve.

A visszaigazolás megrendelő részére történő visszaküldésével felek között a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollevők közötti írásbeli szállítási szerződés jön létre, amelyben az egyik fél a K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Kft., mint szállító, a másik fél pedig megrendelő.

A szerződés megkötésének nyelve a magyar, ettől való eltérés kizárólag a Szállító egyoldalú, előzetes hozzájárulása esetén lehetséges, azonban ez esetben is a magyar szöveg lesz irányadó eltérés esetén.

Szerződés tartalma, jogok kötelezettségek:

A Szállító köteles futárszolgálat útján a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelési nyilatkozatban megjelölt szállítási címre eljuttatni a megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul telefonon vagy e-mail-en felvenni a kapcsolatot Megrendelővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Megrendelő köteles az általa feladott megrendelésen megjelölt, a Szállító által visszaigazolt, a megadott címre kiszállított vagy kiszállíttatott termékeket a megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő (futár) részére kifizetni, vagy a http://lurkoglobusz.hu weboldalon lévő részletes szállítási és fizetési feltételekben meghatározottak szerint, azaz az áruházunkban történő átvétel esetén az átvétellel egyidejűleg készpénzben kifizetni. A visszaigazolásban szereplő vételár már tartalmazza a termékek, a csomagolási és a szállítási költségeket is.

Elállás joga – 14 napos visszavásárlás

Az elállás joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében

1)

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

 

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási szándékát köteles írásban jelezni a szállító felé a törvényben meghatározott intervallumon belül az iroda@lurkoglobus.hu e-mail címre vagy az (96) 212-583 faxszámra elküldött nyilatkozat útján.

A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) nyilatkozat-minta felhasználásával (IDE kattintva kitöltheti és azonnal elküldheti); vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ez a szerződés (megrendelés) megszűnését eredményezi. Szállító ezt tudomásul veszi. A fogyasztó köteles az árut (ha már átvette) saját költségén szállítónak visszajuttatni!

23. §(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Más teendője NINCS.

Amennyiben a megadott határidőn belül nem él elállási jogával, úgy a szerződés (megrendelés) érvényes és a fogyasztó a termék vételárát köteles kiegyenlíteni.

2) - Ha a vállalkozás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

3) - Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

4) - Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

5) - Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Szállító a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkezett károk megtérítését követelheti, amelyet jogosult beszámítás útján rendezni a visszafizetendő vételár erejéig - azonban az ezt meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.

Amennyiben megrendelő a terméket hiányosan, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt sérülten juttatja vissza Szállítóhoz, Szállító a visszavásárlásra nem köteles.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Kft-től vásárolt termékeket kizárólag számlával együtt áll módunkban visszavásárolni, illetve cserélni.

Abban az esetben, ha a felbontás után, még a futár jelenlétében derül ki, hogy a termék sérült, és ez a sérülés az áru átvétele előtt keletkezett, 8 napos cserelehetőséget biztosít cégünk, és a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel lehet igazolni, a sérülés rövid leírásával, a megrendelő és a futár aláírásával.

Abban az esetben, ha a felbontás után, a futár távozása után derül ki, hogy a termék sérült kérjük, ezt azonnal jelezzék felénk. Az azonnali értesítés azért rendkívül fontos, mert a KWH Kft.-nek, mint a termék eladójának, a sérülés tényét a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a Postához írásban bejelentenie. Sokat segítene az ügyintézésben, ha a csomag, termék sérüléséről a vevő tudna a KWH Kft-nek fényképet küldeni.

Egyéb elállással kapcsolatos rendelkezések:

Megrendelés kölcsön igénybevételével: Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a szállító által nyújtott kölcsön fedezi, a megrendelő elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja. A megrendelő a szállítónak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Ezen rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a szállító előzetes megállapodásán alapul. A szállító köteles a megrendelő elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a szállító a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a szállítóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha a szállító a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a szállítót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Ha a szállító a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a szállítót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a szállító egyértelműen és pontosan köteles a megrendelőt tájékoztatni.

Adatainak védelme

A Megrendelő a Megrendelő lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait jelen szerződés megkötése, teljesítése érdekében és során, valamint a későbbiekben hírlevél küldése céljából az ezen célok megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelje, tárolja, felhasználja.

Kezelési célok:

  • szállítási szerződés teljesítése
  • Megrendelő beazonosíthatósága,
  • a Megrendelő tájékoztatása,
  • a Megrendelő részére reklám és marketing anyagok küldése,

A megrendelő lap kitöltésével és aláírásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira vonatkozóan Szállító a fent leírt célokból a cél megvalósításához szükséges adatkezelést, – rögzítést és - feldolgozást végrehajtsa, illetve az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyen igénybe.

A személyes adatok kezelésére, lekérdezésére, továbbítására, módosítására, töröltetésére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A személyes adatok – jelen szerződés teljesítéséhez szükséges alvállalkozótól eltekintve – harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, átadásra, azok illetéktelen személyek számára nem hozzáférhetők.

Az Ön adatai kezelésében teljes körben az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

A vásárláshoz a regisztráció során számos információ megadása szükséges, amelyek megadása, a sikeres teljesítés elengedhetetlen feltétele. Ezen adatok csak és kizárólag a pontos teljesítéshez szükségesek.

Amennyiben Megrendelő azt tapasztalja, hogy adatai tévesen hibásan szerepelnek Szállító nyilvántartásában, vagy adataiban változás következett be, köteles adatai módosítását a tudomásszerződéstől számított 10 munkanapon belül az iroda@lurkoglobus.hu e-mail címen jelezni Szállítónak.

A http://lurkoglobusz.hu weboldalon található, megjelenő tartalom minden esetben a KWH Kft. tulajdonát képezi. Ezek felhasználása sem online, sem írásos vagy nyomtatott formában nem engedélyezett. Bármilyen felhasználásához előzetes írásos engedély szükséges, amelyet kizárólag a KWH Kft. állíthat ki.

A feltételek megsértése jogsértést von maga után, és a KWH Kft. kárigénnyel élhet a jogsértővel szemben.

Ennek a mobilbarát webáruháznak a fejlesztője a Usernet. A tárhely szolgáltatással, a levelezéssel, a weboldal elérhetőségével, rendelkezésre állásával valamint funkcionalitásával kapcsolatban kérjük a Usernet-et keresse.

Személyes adatainak kezelését, nyilvántartását bármikor megtilthatja az iroda@lurkoglobus.hu  e-mail címre küldött levéllel, ugyanígy kérhet tájékoztatást a Szállító által kezelt személyes adatairól.

Általános megrendelői tájékoztató:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 9. §-ának (a)-(b) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról:

Társaságunk (Szállító) adatai:

K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai György utca 3.; adószáma: 11407535-2-08; cégjegyzékszáma: 08-09-005579, nyilvántartásba vevő cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Cégbírósága, 9021 Győr Szent István út 6.)

Áruk árának, illetve a járulékos költségek megjelölése: az ajánlattételi felhívásban szerepel a bruttó ára a termékeknek, a visszaigazolásban pedig a járulékos költségekkel megnövelt összeg is feltüntetésre kerül.

Garancia, szavatosság a termékekre: 12 hónapA létrejött szerződés minden megrendelés esetében egyszeri, önálló, írásbeli szállítási szerződésnek minősül, amelyre a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt szabályok „a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” rendelkezésekkel összhangban irányadók. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, vonatkozó szabályai is irányadóak.

Webfejlesztő adatai:

Usernet Informatikai Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Jeles utca 109.)
Telefonszám: (+36) 70 318 7474

E-mail cím: info@usernet.hu

Weboldal: www.usernet.hu

A vásárló problémájával a következő testületekhez fordulhat:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 9021 Győr, Türr István u. 1. Telefon: 96/329-244

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete, 9021 Győr, Szent István u. 10/a.; telefon 96/520-217

Elfelejtettél valamit? Nálunk még beszerezheted! A Mosonmagyaróvár, Várallyai u. 3. szám alatti üzletünkben az ünnapi időszak ...

Bővebben ...

A Lurkó Glóbusznál az idei évben három napon keresztül élvezheted a kedvezményeket, ajándékokat.   És hogy mi ...

Bővebben ...

Segítség óvodás SNI (Sajátos nevelési igényű) és BTMN-es (Beilleszkedési tanulási magatartási nehézség) gyerekek ...

Bővebben ...

Szeretnéd, hogy ajándékod biztosan a fa alá kerüljön? Akkor kérjük az alábbiak figyelembevételével add le rendelésedet:

Bővebben ...
 

Még nem késő beszerezni a Karácsonyi ajándékokat, hiszen a hétvégén: - ingyen kiszállítjuk rendelésedet, ha annak összege ...

Bővebben ...

Nem volt még időd beszerezni a Karácsonyi ajándékokat? Ne aggódj, a Mosonmagyaróvár, Várallyai u. 3. szám alatti üzletünkben ...

Bővebben ...

A Lurkó Glóbusznál az idei évben nem csak Black Friday, hanem Thursday, Saturday és Sunday is lesz! Mindez november 23.-én 0 ...

Bővebben ...

Az osztás-szorzás művelete sok gyermeknél gondot okoz, de talán van megoldás, hogy könnyebben megbírkozzanak ezzel a nehéz ...

Bővebben ...
;